KDV & BSO

De Stamgroepen

Wij bieden opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar en hebben hiervoor  3 ruimtes/ lokalen in eén pand, namelijk kdv stamgroep van 0 tot 2 jaar in groep ‘Cocon’, 2 tot 4 jaar in groep ‘Rups’ en de bso groep ‘Vlinder’ van 4 tot 13 jaar.

Op dit moment kunnen wij beperkt aantal kinderen opvangen en zijn bezig met het uitbreiden naar maximale opvang mogelijkheid binnen 1 jaar. Kdv kinderen zijn in 2 groepen verdeeld van nu nog maximaal 9 en bso 1 groep van maximaal 10 kinderen.

Het Pand

Het pand is verdeeld in drie hoofdruimtes en heeft de totale capaciteit voor maximaal 50 kinderen.  De ruimtes zijn zo verdeeld, dat ze voldoen aan de eisen voor de rust-, eet- en activiteiten momenten. Het pand is brandveilig ingericht en wordt jaarlijks geïnspecteerd door gekwalificeerde derden.

Vanuit de ingang is de groep Vlinder vindbaar aan de linker kant, groep Cocon is ernaast. Groep Rups is vindbaar aan de rechterkant van de ingang. Ieder deur vanuit de ingang heeft een plaatsje van aanduiding van de groepen, wc’s, etc. De buitenruimte aan de voorkant is ingericht voor de bso en de zij- achterkant is ingericht voor het kdv. Er is een ruime keuze aan leeftijdsgericht buitenspel materiaal en op het kdv terrein is een uitdagend speeltoestel. Wij willen voor de bso buitentuin ook graag een uitdagender speeltoestel aanschaffen, en meer opvrolijken en kunnen hiervoor hulp gebruiken van ouders/ verzorgers en vrijwilligers. Jullie zijn welkom.

Samenvoegen en open deuren beleid

Op sommige momenten op de dag worden de groepen samengevoegd. Het samenvoegen gebeurt op vaste momenten en op vaste groepen. Wij voegen samen om het vier ogen principe maar vooral ook voor de kinderen. Het is natuurlijk niet leuk om als enigste kindje op de groep te zijn , het samenvoegen zorgt ervoor dat er altijd een speelmaatje is voor u kind.

Samenvoegen in de ochtend; in de ochtend starten wij met samenvoegen. Kinderopvang De Groei en Bloei gaat om 7:00u open, wij starten dan op de baby groep. Om 9:00 zullen alle kinderen uiterlijk aanwezig zijn in de eigen stamgroep. Soms blijkt in praktijk dat het nodig is om iets eerder te splitsen, het uitgangspunt is het aantal kinderen in de ruimte. Wanneer het te druk wordt in de groepsruimte bestaat de kans op kleine ongelukjes en irritatie onder de kinderen, voordat dit gebeurt zullen de pedagogisch medewerkers naar de eigen stamgroep gaan.

Samenvoegen in de avond; vanaf 17.00u kan er worden samengevoegd. Er wordt alleen samengevoegd wanneer het kind aantal het toelaat. Wanneer er wordt samengevoegd gebeurt dit op de baby groep.

Samenvoegen gedurende vakantieperiode, in de vakantieperiode kan de bezetting laag zijn er kan dan worden samengevoegd. Kinderopvang De Groei en Bloei inventariseert voor de vakantieperiode wanneer kinderen aanwezig zijn, blijkt uit deze gegevens dat er weinig kinderen zijn dan kan er worden samengevoegd. Tijdens een lage bezetting kunnen de babygroep, de peutergroep worden samengevoegd. Indien gewenst kan ook de BSO worden samengevoegd met het kinderdagverblijf. Uiteraard wordt met het samenvoegen in vakantieperiode rekening gehouden met de emotionele veiligheid van de kinderen, zo wordt bij het samenvoegen gestreefd naar het inzetten van één vertrouwde pedagogisch medewerker van de groep.

Ouder worden van te voren op de hoogte gesteld van het samenvoegen, tevens dienen zij schriftelijk akkoord te geven voor het samenvoegen

Samenvoegen gedurende een lage bezetting, Kinderopvang De Groei en Bloei is een startende kinderopvangorganisatie om deze reden zullen wij starten met alleen de verticale groep in de babygroepsruimte en de BSO in de BSO ruimte.

Naarmate er meer inschrijvingen volgen zullen de baby en peutergroep worden gesplitst. Het kan zijn dat er op minder populaire dagen zoals woensdagen en vrijdagen wordt samengevoegd. Samenvoegen gebeurt ten alle tijden in de baby groep.  Kinderopvang De Groei en Bloei zal ouders altijd op de hoogte stellen van het structureel samenvoegen, doormiddel van de nieuwsbrief en het pedagogisch beleidsplan.

Opendeurenbeleid:

De definitie van Open deurenbeleid is dat kinderen op verschillende tijden de basisgroep verlaten en dan gebruik maken van verschillende ruimtes, zowel binnen als buiten. Ons open deurenbeleid beschrijft op welke momenten de kinderen de basisgroep kunnen verlaten en van welke ruimtes de kinderen dan gebruik maken.

Wanneer de kinderen in het kader van ons open deurenbeleid tijdens activiteiten de basisgroep verlaten, wordt de maximale omvang van de basisgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per pedagogisch medewerker van kracht, toegepast op het totaal aantal aanwezige kinderen op de locatie.

Door middel van de open deuren beleid hebben kinderen de mogelijkheid om zich bewust te worden van zichzelf; wat vind ik leuk om mee te spelen, met wie speel ik graag, bij welke pedagogisch medewerker voel ik me op mijn gemak, in welke ruimte voel ik  mij op mijn gemak. Door middel van open deuren beleid worden kinderen zich bewust van de ander. Door middel van open deuren beleid worden kinderen zich bewust van de omgeving. Door kinderen de mogelijkheid te geven om te spelen buiten de basisgroep, vergroot je de kleine wereld van het kind. Het kind ziet dat andere groepsruimtes er anders uitzien, ander speelgoed hebben. Het spelen buiten de stamgroep creëert meer spelmogelijkheden, de kinderen kunnen zo vrij kiezen waar ze het liefst mee spelen of met welke activiteit zij mee willen doen.

worden kinderen zich bewust van de omgeving. Door kinderen de mogelijkheid te geven om te spelen buiten de basisgroep, vergroot je de kleine wereld van het kind. Het kind ziet dat andere groepsruimtes er anders uitzien, ander speelgoed hebben. Het spelen buiten de stamgroep creëert meer spelmogelijkheden, de kinderen kunnen zo vrij kiezen waar ze het liefst mee spelen of met welke activiteit zij mee willen doen.

Binnen Kinderopvang De Groei en Bloei maken de kinderen gebruik van de twee kinderopvang ruimtes , één buitenschoolse opvangruimte en de buitenspeelplaatsen.

Om duidelijkheid te creëren naar het kind wordt het open deurenbeleid slecht op vaste momenten op de dag mogelijk gemaakt, deze momenten zijn:

 • Open deuren tijdens het buiten speel momenten;
 • Open deuren tijdens vrijspeel momenten en georganiseerde activiteiten
 • Gezamenlijke viering van culturele feesten.

Er geldt alleen een open deuren beleid als de pedagogisch medewerkers aangeven dat het bij de keuze van de dag hoort.

Het belangrijkste uitgangpunt is dat kinderen altijd eerst rustig samen komen in de vertrouwde stamgroep met vertrouwde kinderen. Vanuit deze rustige start mogen kinderen zelf kiezen waar zij gaan spelen. Tevens is een belangrijk uitgangspunt dat eet en slaap momenten altijd binnen de stamgroep is.

Aangezien er maar één BSO groep is mogen de BSO kinderen met het open deuren beleid naar de kinderdagverblijf groepen, om bijvoorbeeld te helpen of samen te spelen met een broertje of zusje. Belangrijk uitgangpunt hierbij is dat de BSO kinderen de rust in de groep niet mogen verstoren. Is dit wel het geval dan kan de pedagogisch medewerker van de groep het kind vragen terug te gaan naar de BSO.

Kind leidster ratio (PKR) en de drie uurs regeling

De Pedagogisch medewerker-Kind-Ratio betreft de verhouding tussen het aantal PM-ers dat ten minste ingezet moet worden bij een bepaald aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep. Deze ratio is vastgelegd in de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

De PKR bedraagt ten minste:

0 – 1 jaar 1 PM-er per 4 kinderen

1 – 2 jaar 1 PM-er per 5 kinderen

2 – 4 jaar 1 PM-er per 8 kinderen

Noot: Voor het bepalen van de PKR maken wij altijd gebruik van de online rekentool (http://1ratio.nl).

De drie-uurs regeling houdt in dat er maximaal drie uur per dag afgeweken mag worden van de PKR (zie 4.2), waarbij tijdelijk minimaal de helft van het volgens de PKR vereist aantal PM-ers ingezet mag worden.

 • afwijken mag NIET tussen 9:30-12:30 of tussen 15:00-16:30.
 • afwijken mag maximaal 1,5 uur vóór 9:30 (openen) en/of na 16:30 (sluiten).
 • afwijken mag maximaal 2 uur tussen 12:30-15:00 (pauzetijd) en niet langer dan de pauzes echt duren.

Wij bepalen de inzet van personeel aan de hand van een digitale rekentool op internet (1ratio.nl), die aangeeft welke inzet vereist is bij een bepaald aantal kinderen van een bepaalde leeftijd.

De drie-uursregeling wordt aan het begin van de dag pas toegepast vanaf het moment dat het aantal kinderen (o.g.v. de PKR) aanleiding geeft voor het inzetten van een extra PM-er.

De drie-uursregeling gaat aan het einde van de dag pas in als op grond van het aantal kinderen de inzet van meerdere PM-ers nog vereist is en er een PM-er naar huis gaat. De drie-uursregeling stopt op het moment dat er aan de PKR wordt voldaan.

Op daglijsten wordt bijgehouden wanneer kinderen binnenkomen en wanneer zij naar huis gaan.

De middagpauze vindt plaats tussen 12.30 en 15.00 uur, de pedagogisch medewerkers houden om de beurt 30 minuten pauze.

Als blijkt dat we meer dan drie uur af gaan wijken volgens de PKR op een dag (incl. de pauzes), wordt het rooster incidenteel of structureel aangepast, naar gelang de situatie. Dit kan betekenen dat de vroege/tussendienst iets langer moet doorwerken om te zorgen dat we aan het einde van de dag de drie-uursregeling niet of minder lang hoeven toe te passen, en/of dat we de PM-er met de late dienst eerder laten beginnen.

Op het moment dat de drie-uursregeling in werking is getreden en er slechts één PM-er in het pand is, zorgen we voor een tweede volwassene die aanwezig is in het pand (bv een stagiaire) , de leidinggevende of de assistent leidinggevende. Op het diensrooster is te zien wie er wordt ingezet indien er wordt afgeweken van het PKR en er één pedagogisch medewerker wordt ingezet.

Achterwachtregeling en ondersteuning

Als er op basis van het aantal kinderen vanuit de PKR  de inzet van maar 1 PM-er vereist is en er verder niemand anders in het pand aanwezig is, moeten wij een achterwacht inzetten die tijdens de openingstijd telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. wij trachten zoveel mogelijk met minimaal twee volwassenen binnen het pand aanwezig te zijn. Mocht het (bv bij calamiteit of ziekte) toch voorkomen dat er slechts één volwassenen in het pand aanwezig is, dan hebben wij een aantal personen als achterwacht beschikbaar, die snel op de locatie aanwezig kunnen zijn in geval van nood. De  achterwachten zelf en alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte.

Pedagogisch medewerkers en inzet andere volwassenen

Al onze pedagogisch medewerkers beschikken over een cao conform diploma om in de kinderopvang te werken. Daarnaast worden pedagogisch medewerkers altijd voor aanvang van de werkzaamheden gescreend, niet alleen doormiddel van het aanvragen van een VOG maar ook het proefdraaien op de groep. Wij vinden het van groot belang dat alle pedagogisch medewerkers onze visie dragen en uitdragen.

Naast de pedagogisch medewerkers kunnen er andere volwassenen in het pand aanwezig zijn ter ondersteuning van de pedagogisch medewerkers , zoals bijvoorbeeld een stagiaire. Momenten dat er een extra volwassenen op de groep aanwezig kan zijn is tijdens stagedagen, uitstapjes en dagelijks tijdens de maximaal 3 uurs wettelijke afwijking van kind leidster ratio.

Medewerkers in opleiding:

Deze medewerkers volgen een opleiding tot pedagogisch werker. Zij kunnen hun onderwijs via twee trajecten volgen. De zogenaamde Beroeps opleidende leerweg (BOL-stage) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-stage). Beide leerwegen leiden studenten op voor hetzelfde diploma. De omvang van de beroepspraktijkvorming (stage) bepaalt voor een groot deel het verschil tussen beide leerwegen (minimaal 60% praktijk voor de BBL en minimaal 20% praktijk voor de BOL). De inzet van beroepskrachten in opleiding geschiedt in overeenstemming met de voorwaarden van de CAO kinderopvang.

BOL- stagiaires blijven tijdens hun werkzaamheden op Kinderopvang De Groei en Bloei altijd in de positie van lerende student en zij zullen nooit de eindverantwoordelijkheid dragen voor de opvang en verzorging van de kinderen op de groep.

Zij zullen naast de pedagogisch medewerkers boventallig op de groep worden ingezet. Volgens de  bepalingen binnen de CAO Kinderopvang 2012 – 2014 mag de BOL- stagiaire worden ingezet als beroepskracht vanaf het tweede leerjaar bij A) ziekte van een pedagogisch medewerker, B) tijdens schoolvakanties en C) bij het afleggen van de proeve van bekwaamheid als onderdeel van de opleiding. Voorwaarde is wel dat de Bolstagiaire alleen kan worden ingezet op de eigen stage locatie binnen de eigen locatie en dat zij niet alleen op de groep mag staan, behalve tijdens pauzes.

De normatieve inzetbaarheid van BBL- stagiaires loopt op. In fase 1 en 2 van de opleiding (jaar 1 en 2 van de opleiding PW-3) wordt de inzetbaarheid bepaald door de werkgever op basis van de informatie van de praktijkopleider van de stagiaire. De formatie inzetbaarheid varieert van 0 tot 100%, waar 0 een boventallige inzet betreft en 100 volledig als beroepskracht inzetbaar. Volgens de  CAO Kinderopvang 2012-2014 kan de oplopende formatie inzet tot 100% al na het eerste half jaar van de studie bereikt worden. Naast de formatie inzetbaarheid loopt ook de zelfstandigheid van de BBL- stagiaire op; naarmate haar opleiding vordert, wordt zij steeds zelfstandiger in het uitvoeren van haar werkzaamheden en functioneert als een vaste beroepskracht.

De stagiaires worden begeleid door de leidinggevende van Kinderopvang De Groei en Bloei. De BBL- stagiaire ontvangt een leer-arbeidsovereenkomst. De student wordt dus in dienst genomen door het leerbedrijf en ontvangt een salaris. BOL stagiaires ontvangen geen arbeidsovereenkomst maar sluiten een stage-overeenkomst, een stagevergoeding is mogelijk.

Vier ogen principe

In aansluiting op de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld, wordt op de kinderopvang actief invulling gegeven aan het “vier-ogen-principe”. Dit principe beoogt een voorzorgsmaatregel te zijn voor grensoverschrijdend gedrag met kinderen door medewerkers. Doel van het principe is een zo transparant mogelijke wijze van samenwerking te garanderen. Bij Kinderopvang De Groei en Bloei hebben we ook de maatregelen genomen van camera toezicht geldend als extra paar ogen en oren en is op afstand door de manager en houder via mobiel actief en ook zichtbaar op kantoor. Ook volgende maatregelen worden er genomen om vorm te geven aan het ‘vier-ogen-principe’

 • Het aan het einde van de dag samenvoegen van stamgroepen
 • Inzet van een ouder/verzorger, vrijwilliger of stagiaire die bereidt zijn om  Verklaring Omtrent Gedrag te aanvragen.
 • Bij een pedagogisch medewerker een achterwacht beschikbaar stellen die binnen 15 min. in het kinderopvang aanwezig kan zijn.
 • Bouwkundige transparantie bijv. door vele ramen kun je elkaar zien/horen)
 • Glaswerk tussen groepsruimtes en andere ruimten
 • Babyfoon (vier-oren-principe) aan als de andere medewerker pauzeert
 • In het meeste gevallen staan de deuren van groepsruimtes dicht en controle gebeurt via de camera toezicht
 • Medewerkers lopen regelmatig elkaars groepsruimte binnen zonder te kloppen. Hoewel het vierogen-principe voor de BSO niet verplicht is, besteden wij hier toch de nodige aandacht aan. Voor alles staat dat er gewerkt wordt in een open werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen binnen het werk aan te spreken zo laag mogelijk is.
 • Doormiddel van babyfoon op de slaapkamer wordt ook hier het vier ogen principe gewaarborgd. De medewerkers kunnen elkaar horen en indien zij willen bij elkaar naar binnen lopen. Indien de medewerker alleen op de groep staat wordt de babyfoon op kantoor geplaats.
 • Als laatste proberen wij zoveel mogelijk extra volwassenen in te zetten. Zo is de leidinggevende op kantoor aanwezig, die onverwachts de groep binnen kan lopen. Is er een assistent leidinggevende aanwezig die naast haar groepswerk ook op kantoor aanwezig kan zijn. Tevens wilt De Groei en Bloei gebruik maken van inzet van stagiaires. Door deze met name in de ochtend in te zetten kan voorkomen worden dat er maar één volwassenen in het pand aanwezig is.
 • Kortom; De medewerkers van KDV en BSO sluiten altijd samen waardoor aan het einde van de dag nooit één medewerker in het pand is. Tijdens openingstijden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van inzet van andere volwassenen ( leidinggevende , assistent leidinggevende en stagiaires eventueel ouders en vrijwilligers). Indien ondanks deze constructie een medewerker alleen in het pand aanwezig is, wordt er gebruik gemaakt van het camera systeem.

Activiteiten buiten de stamgroep

Er zijn momenten dat er activiteiten buiten de stamgroep plaatsvinden. Tijdens deze momenten wordt er altijd voldaan aan het kind leidster ratio. Tevens kunnen de pedagogisch medewerkers worden ondersteund door andere volwassenen, dit gebeurt met name bij activiteiten buiten het kindercentrum. Tijdens activiteiten buiten het kindercentrum wordt er een gewijzigd kind pedagogisch medewerker ratio aangehouden.

Belangrijke activiteiten buiten de stamgroep zijn;

Buitenspelen, Kinderopvang De Groei en Bloei tracht minstens één keer per dag naar buiten te gaan. Tevens kan er worden gekozen voor bijvoorbeeld een wandeling in de buurt. Natuurlijk is dit afhankelijk van de weeromstandigheden.

Een gezamenlijke activiteit op de andere stamgroep. Op sommige dagen worden er gezamenlijke activiteiten ondernomen. U kunt hierbij denken aan dat alle peuter op één stamgroep een peutergerichte activiteit doen en de baby’s op de andere stamgroep een babygerichte activiteit. Tevens wordt er veel samengewerkt tijdens vakantieperiodes. Daarnaast kunnen er gezamenlijke activiteiten buiten de stamgroep plaatsvinden zoals vieringen.

Het maken van een uitstapje. Met name tijdens vakantieperiodes maken wij graag een uitstapje, naar bijvoorbeeld een kinderboerderij. Voor sommige uitstapjes waarbij zoals entree kosten worden gevraagd, vragen wij van te voren aan de ouders/verzorgers om een bijdrage aan de kosten.