Ouderen informatie

De Wen Periode

De wenperiode is de periode waarin alle belanghebbende partijen rondom het kind de situatie aangeboden krijgen waarin iedereen aan de nieuwe situatie kunnen wennen. Niet alleen het ‘nieuwe’ kind moet wennen aan de situatie, ook de medewerkers, de reeds aanwezige kinderen, andere beroepskrachten en de ouders/verzorgers. In deze periode zorgen de medewerker dat het nieuwe kind en ouder/verzorger zich steeds meer thuis gaan voelen bij Kinderopvang De Groei en Bloei en daar hun weg vinden. Wij rekenen geen kosten aan de wen periode van 3 dagen bij kdv groep.

Wij noemen dit ook wel de externe wen periode. In deze periode wordt ook de basis gelegd voor een latere samenwerking tussen ouder/verzorger en medewerkers bij de opvoeding van het kind. De ouder/verzorger ziet hoe de medewerker voor haar kind zorgen en raakt gerustgesteld. Op deze manier denken wij dat de ouders/verzorgers hen kind dan gemakkelijker aan deze medewerkers toevertrouwen. Het intakegesprek en de rondleiding door het kinderopvang vormen de eerste contactmomenten tussen aan de ene kant het nieuwe kind en ouder/verzorger, en aan de andere kant de medewerker en de stamgroep. Zie ook ‘inschrijving en plaatsing’. Tijdens dit eerste gesprek maken we afspraken met de nieuwe ouder/verzorger voor de wenperiode. Wij houden dan rekening met eventuele wensen van het kind en ouder/verzorger tijdens de komende wenperiode. Over het algemeen komt het nieuwe kind en ouder/verzorger samen een gedeelte (afhankelijk van de behoefte en de situatie) van een dagdeel naar de stamgroep. De medewerker verwelkomt hen en stelt hen voor aan de andere kinderen, collega’s en eventuele aanwezige ouders/verzorgers. Om de gewenning van het kind en ouder/verzorger te bespoedigen geeft Kinderopvang De Groei en Bloei het advies om iets bekends mee te geven naar het kinderopvang. Dit kan een fopspeen zijn of slaapzak (gebruik tijdens het slapen), een knuffel, een sabbeldoekje, een shirtje met de geur van mama of papa, kortom iets wat vertrouwd is en een veilig gevoel geeft. Daarnaast is het belangrijk dat de ouder/verzorger kort en duidelijke afscheid neemt van het kind. Dit moment is moeilijk voor beide partijen, maar wel noodzakelijk voor het besef van het kind dat de ouder/verzorger weg is, maar wel weer terugkomt. Na afloop van dit eerste dagdeel praten wij met de ouders kort na. Omdat bij elke nieuw kind en ouder/verzorger de wenperiode anders wordt aangepakt, bekijkt de medewerker tijdens dit gesprek wat in deze situatie het beste past. Zij maakt daarom passende, individuele afspraken voor het vervolg van de wenperiode. Dit kan een korte wenperiode inhouden of juist een lange. Het komt wel eens voor dat een kind huilt om ouder/verzorger nadat deze weggaan. Zodra het bezig gaat zijn met een activiteit of aandacht gaat naar andere kinderen, dan houdt het huilen ook vanzelfsprekend op. Om ouders gerust te stellen, bellen medewerkers de ouders/verzorger om te vertellen hoe het gaat, ook mogen ouders te allen tijde de kinderopvang bellen hierover.

Bij interne wenperiode van een kdv kind die van groep Cocon naar groep Rups zal gaan vermoeden wij geen problemen tegen te komen doordat deze twee kdv groepen af en toe bij elkaar gebracht zullen worden, met voldoende toezicht van medewerkers. Zie ook ‘Ons pand, binnen en buiten ruimte’. Dit is leerzaam voor kinderen en de medewerkers. Bij dit proces begeleid de vaste medewerker het kind bij intern overstapt en houd het extra in de gaten tot het zich bij de nieuwe groep thuis voelt. Ook voert de medewerker de mijlpalen observatie uit. Deze mijlpalen observatie en bijzonderheden woren doorgesproken met de (nieuwe) vaste medewerker van de nieuwe groep. Uiteraard worden ook hierbij ouders/verzorgers op de hoogte gehouden door de medewerker.

Bij het overstapt van kdv naar bso of basisschool gaat het in overleg met de ouders/verzorgers. Dit i.v.m. de keuze mogelijkheid. Als de kind naar de basisschool gaat, kunnen wij met de nieuwe basisschool de mijlpalen observatie bespreken als de ouders/verzorgers toestemming geven. Is er voor gekozen om het kind intern naar bso te laten overstappen, dan hanteren we hetzelfde werkwijze betreft mijlpalen observatie uitvoeren en begeleiden het kind zodat de overgang soepel kan lopen intern, maar ook in acht nemen van de rekentool kind ratio. Het kan gebeuren dat het kind dan eerst op een wachtlijst komt voor de verplaatsing naar bso groep. Wij willen dat deze voor het kind soepel gaat lopen door middel van voldoende toezicht van de medewerker en erbij te begeleiden met aandacht. Hierdoor willen wij 1 nieuw kind in de groep per keer, zodat het doel ook haalbaar kan zijn voor de medewerker. Bso groep (groep Vlinder) is aan de linker kant bij de ingang van Kinderopvang De Groei en Bloei.

Wij vermoeden dat de meeste externe BSO kinderen al eerder ervaring hebben gehad met een kinderopvang, een gastouder of ander bso opvangcentrum. Ook doordat het schoolgaande kinderen zijn, verwachten wij dat de externe wenperiode maximaal een dagdeel zal zijn. Ook hierbij wordt er extra gelet op het kind tijdens het wennen en of het zich wel goed voelt in het groep. Wegens de extra aandacht eis hiervoor van de medewerker willen wij 1 nieuw kind per keer in de groep toevoegen en niet tegelijkertijd op een dag. Afspraak over het wennen worden gemaakt met de ouders/verzorgers van het kind en vastgelegd in de plaatsing overeenkomst. De bso kinderen die ons kinderopvang zullen bezoeken komen in éen groep en kunnen voor school en na school bij ons terecht. Ook streven wij ernaar om de bso groep in de tussenuur (middag) te ontvangen, maar dit hangt af van het aantal interesses en zullen eerst een voor verzamel inschrijving doen om hiervoor ons beleid aan passen en ook een beschikbare medewerker inzetten i.v.m. met het aantal kinderen.

Dag Structuur KDV en BSO

Het programma van Kinderopvang De Groei en Bloei is met een vaste structuur. Elke dag wordt er tijd en aandacht geschonken aan:

  • Overgang en overdracht
  • Verzorging
  • Eet momenten
  • Samenzijn
  • Vrij spel
  • Rust momenten

Jonge kinderen vinden het prettig om te weten wat er gaat gebeuren. Daarom wordt er op de groepen vaste dagindelingen gebruikt. Kinderen kunnen dan zelf de dag voorspellen en weten waar ze aan toe zijn. Dat geeft hen een gevoel van (zelf)vertrouwen en veiligheid. Hiermee krijgen ze ook ruimte om ook zelf een deel van de tijd in te vullen zoals zij dat willen. Bijvoorbeeld tijdens het vrij spelen. Binnen de vrije spelmomenten kunnen kinderen zelf kiezen welke activiteiten ze willen ondernemen. De activiteiten vinden plaats in de divers ingerichte speelhoeken. Groep BSO is naar verwachting opgevuld bij voor school, tussenuur en na school.

Dagindeling KDV:

07.00 – 08.00 uur Kinderen worden gebracht door ouders/ verzorgers en wij ontvangen hen met een Welkom. Ouders/verzorgers en medewerkers kunnen kort ervaringen uitwisselen over de kinderen. Jassen, tassen en schoenen worden door de ouders opgeruimd. Spullen gaan in de bakjes van de kinderen. De kinderen mogen dan nog eten of vrijspelen

08.00 – 08.30 samen zingen en praten over bijvoorbeeld wat ze hebben gedroomd.
09.00 – 09.25 krijgen opdracht of een activiteit aangeboden.
09.25 – 0930 uur Opruimen
09.30 – 10.00 uur Fruit, yoghurt of koekje eten
10.00 – 10.30 uur Verschonen, naar wc en mogen naar bed

10.45 – 12.00 uur slapen
12.00 – 12.30 uur Kinderen kunnen vrij spelen of activiteiten kiezen
12.30 – 12.35 uur Opruimen
12.35 – 13.00 uur Boterhammen of pap eten
13.00 – 13.30 uur Kinderen die gebruik maken van halve dagopvang
worden door de ouders opgehaald of gebracht. Ouders/verzorgers en medewerkers kunnen kort ervaringen uitwisselen over de kinderen. Kinderen die ’s middags komen dienen gegeten te hebben. Jassen, tassen en schoenen worden door de ouders/verzorgers opgeruimd. Spullen gaan in de bakjes van de kinderen
13.30 – 14.15 uur Kinderen kunnen vrij spelen/ krijgen een opdracht of activiteit aangeboden.
14.15 – 14.20 uur Opruimen
14.20 – 14.40 uur Tussendoortje met fruit, yoghurt, muesli of brood.

14.40 – 15.00 uur Groep activiteit doen
15.00 – 15.30 uur Verschonen, naar wc en mogen naar bed
15.45 – 16.45 uur Slapen

16.45 – 17.30 uur Kinderen kunnen vrij spelen, indien gewenst activiteit kiezen
17.30 – 17.35 uur Er wordt gezamenlijk opgeruimd.

17.35 – 18.15 uur Verschonen, naar wc. Kinderen kunnen nog fruit of yoghurt eten of drinken
18.15 – 19.00 uur Kinderen kunnen vrij spelen en worden ondertussen opgehaald. Ouders/verzorgers en medewerkers kunnen kort ervaringen uitwisselen over de kinderen. Ouders dienen zelf zorg te dragen voor de jassen, tassen, schoenen en andere spullen van hun kinderen.

Deze dagindeling kan natuurlijk altijd nog wat afwijken. Bij de baby’s houden we ons aan het dagritme van thuis, die ons door de ouders/verzorgers worden geïnformeerd. 

Dagindeling BSO:

Kinderen die voor voorschoolse opvang komen krijgen tot 07.45 uur nog de gelegenheid om een boterham te eten. Kinderen mogen voor school vrij spelen of krijgen een activiteit aangeboden. Medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen tijdig op school zijn. Afhankelijk van de afspraak met de ouders/verzorgers kunnen wij de kinderen lopend naar school brengen of kind kan zelf naar school gaan op toestemming van de ouders/verzorgers.

De kinderen die voor naschoolse opvang komen worden op een vaste plek opgewacht op school en gaan samen met de medewerkers naar de kinderopvang. Kinderen die op toestemming van ouderverzorgers komen verwachten wij binnen een bepaalde tijd aanwezig te zijn op de opvang, zoals afgesproken met de ouders/verzorgers. Anders wordt er direct contact opgenomen met de ouders/verzorgers van het kind. Bij aankomst wordt keuze geboden voor boterham, muesli, fruit of yoghurt, indien gewenst met drinken erbij. De kinderen krijgen de gelegenheid om te praten over hun dag of over andere dingen die hun bezighouden. Daarna is er ruimte voor vrij te spelen of er worden diversen activiteiten aangeboden. Vanaf 16.30 en 19.00 uur worden de kinderen opgehaald.

Brengen en afhalen, afmelden

De kdv kinderen kunnen op 2 vaste tijden worden gebracht dit is tussen 7.00 uur en 8.00 uur en tussen 13.00 uur en 13.30 uur. Na het brengen van het kind kunnen de ouders/verzorgers mondeling  overdracht geven aan de medewerkers. Die zullen afhankelijk van de inhoud, hiervan ook een aantekening maken en bij afhaal de ouders/verzorgers mondeling overdracht geven. De bso kinderen kunnen gebracht worden of komen tussen 7.00 uur en 07.30 uur. De afhaaltijd van kdv kind kan tussen 1300 en 13.30 en vanaf 16.30 uur, waarbij de kinderen uiterlijk 19.00 uur opgehaald dienen te zijn. Wij vragen de ouders/verzorgers echter een kwartier voor de  sluitingstijd te komen, op deze manier is er voor de medewerkers nog tijd om mondeling een goeden overdracht over uw kind te geven. Als er van de breng- en haaltijden tijden wordt afgeweken wordt er van de ouders verwacht dit te melden (telefonisch, mondeling of per email). Meld de ouder/verzorger het niet en het kind is nog niet aanwezig, dan zullen de medewerkers zelf contact op nemen met de betreffende ouder/verzorger en hopen geen herhaling te merken. Tijdens het intakegesprek wordt er met de ouders/verzorgers afgesproken wie het kind op mag halen. Is er in het intakegesprek of tijdens een later contact niet gemeld dat het kind door een ander dan de eigen ouders/verzorgers gehaald wordt, gaat het kind niet mee. Ten allen tijde wordt de ouder/verzorger op dat moment ingelicht. Is de ouder/verzorger niet bereikbaar, dan zal het kind op de opvang blijven totdat er contact is geweest. Niet alle kinderen worden door ouders opgehaald, sommige bso kinderen mogen met toestemming van de ouders/ verzorgers (waarvoor een handtekening gezet moet worden) zelfstandig naar huis. Dan stellen we het op prijs om regelmatig hetzij telefonisch of per mail op een ander tijdstip contact te hebben over de overdracht.

Mocht uw kind niet kunnen komen, doordat hij/zij bijvoorbeeld ziek is, dan krijgen wij daarvan graag bericht, uiterlijk voor 7.00 uur. U kunt dit telefonisch doen via nummer: 036-8802586 / 0625570790 of via email info@degroeienbloei.nl

Ziekte en Medicijnen

Een ziek kind kan helaas niet naar de KDV/ BSO komen of er blijven, omdat het kind extra aandacht en verzorging nodig heeft en mogelijk andere kinderen besmet. Mocht uw kind op de kinderopvang ziek worden dan kan het zijn dat we u vragen om uw kind op te halen.

Wij hanteren de richtlijnen van de GGD om te bepalen of een kind wel of niet in de opvang kan komen of blijven. Pedagogisch medewerkers zijn niet bevoegd om medische handelingen uit te voeren en voor het toedienen van medicijnen hebben we een volledig ingevuld autorisatieformulier nodig met de handtekening van de ouders, conform de eisen van de wet. Dit formulier kunt u opvragen bij een medewerkers.

Extra Dagdelen

Het opnemen van een extra dag of dagdeel is mogelijk bij kindercentrum De Groei en Bloei. Mocht er op de eigen groep van het kind geen plek zijn dan mag het kind deze extra dag gebruik maken van de andere groep. Hiervoor dienen ouders vooraf schriftelijk toestemming te geven.

Kindercentrum De Groei en Bloei laat alle kinderen vanaf het begin kennis maken met de alle pedagogisch medewerker en kinderen, dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen, een gezamenlijke activiteit en tijdens de open en sluit momenten. Mocht het kind op een extra dagdeel op de andere groep geplaats worden kent hij / zij de kindjes en de pedagogisch medewerker al. Hierdoor kan kindercentrum De Groei en Bloei de emotionele veiligheid waarborgen.

Het opnemen van een extra dag of dagdeel dient twee weken van te voren aangevraagd te worden bij de leidinggevende van kindercentrum De Groei en Bloei.

Het is binnen kindercentrum De Groei en Bloei tevens mogelijk om van dag te ruilen. De geruilde dag moet minstens binnen 2 weken tijdsbestek geruild worden. Er kan niet geruild worden met dagen wanner u kind ziek was of op vakantie was. Het aanvragen van een ruil dag dient minsten één week van te voren aangevraagd te worden. De ruildagen kunnen alleen plaatsvinden op de eigen stamgroep indien het kind leidster ratio het toelaat.

In alle gevallen kan de ruildag, extra dag of flexibele opvang pas plaatsvinden na akkoord van de leidinggevende van kindercentrum De Groei en Bloei.

Voeding, Hygiëne en Veiligheid

Bij de vier pedagogische basisdoelen komen voornamelijk de fysieke en mentale aspecten naar voren. Bewegen is ook een van de punten van Kinderopvang De Groei en Bloei, maar voeding is daar ook een van. Voor kdv en bso groep serveren wij lunch/brood maaltijd, muesli en pap. Tussendoor kunnen de kinderen kiezen tussen fruit of yoghurt. In de warme zomer maanden bieden wij water ijsjes aan. Er wordt rekening gehouden met de allergieën van kinderen bij voeding en aanschaffen hiervan. De informatie omtrent allergieën van kinderen wordt bijgehouden op een lijst in de keuken. Daardoor weten wij zeker dat het kind niet per ongeluk alsnog het verkeerde eet. Tijdens het intake gesprek kunnen de ouders/verzorgers aangeven wat hun wensen hierin zijn. Wij hanteren de handleiding en hulpmiddel van ‘Hygiënecode voor kleine instellingen in de Brancheorganisatie Kinderopvang om de voedselveiligheid te vorderen.

Voor kinderen is een schone omgeving belangrijk. De groepsruimtes worden daarom dagelijks schoongemaakt. Daarnaast zijn er regels op gesteld waarin bijvoorbeeld staat dat de kinderen verplicht zijn om hun hand te wassen na het plassen en voor het eten.

Producten worden bij aanschaf en die geopend zijn apart gemarkeerd . Zo houden we in de gaten wanneer de houdbaarheidsdatum ten einde loopt. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de meegebrachte babyvoeding en moedermelk. Deze moeten koel zijn en blijven. Haal deze uit de koeling/koelkast, pas vlak voor vertrek van huis en graag in koelbox vervoeren. Indien moedermelk thuis wordt afgekolfd voor de eigen baby, dient de moeder tijdens het afkolven, vervoeren en opslaan van de melk hygiënische maatregelen te nemen. Moedermelk mag alleen aan het eigen kind worden gegeven. De kolfflesjes dienen gelabeld te worden met de naam van het kind en datum en tijdstip van afkolven. De thuis afgekolfde moedermelk dient, al of niet na invriezen, zo snel mogelijk te worden getransporteerd, bij voorkeur in een schone koeltas of koelbox. Meer informatie hierover kunt u lezen in de bijlage van inschrijving. Desinfecteren van spenen en flessen gebeuren wekelijks door de ouders

De GGD komt jaarlijks lang i.v.m.  pedagogische kwaliteit, veiligheid en hygiëne

controleren. Het inspectierapport ligt op de vestiging ter inzage en is in de toekomst ook te vinden via onze website en de website van het landelijk register www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Het pand is onder cameratoezicht, dat voor veiligheid dient. Bezoekers kunnen het pand alleen op afspraak betreden, met uiteraard uitzondering voor inspecteurs. Bezoekers die geen afspraak hebben ook geen toestemming om het pand te betreden. Wij handhaven het vier-ogen-principe, dat houdt onder andere in dat er altijd een medewerker haar aandacht moet besteden aan de kinderen en niet aan eventuele onaangekondigde bezoekers. Met buiten activiteiten krijgen de kinderen  poncho’s aan met ons logo en contactgegevens. Kinderen mogen opgehaald worden door de ouders/verzorgers die in het inschrijfformulier zijn aangegeven. Ophalen door derden is alleen dan toegestaan als dit door de ouders/verzorgers wordt aangekondigd. De ophalende derde persoon moet zich kunnen identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Wij hebben het recht een kopie daarvan te maken, als bevestiging voor ons en de ouders/verzorgers. Alle informatie die wij binnenkrijgen en verzamelen wordt geheimgehouden en niet doorgegeven aan derden. Dit houdt o.a. in de emotionele- en lichamelijke bijzonderheden van de kinderen, de maandelijks rapporten/overdracht schriften, de inschrijf- en persoonlijke gegevens en dergelijke privé-gevoelige informatie. Foto en camera beelden i.v.m. thema momenten van kinderen worden alleen vertoond op toestemming van ouders/verzorgers. Medewerkers, stagiaires, inval ouderen/ vrijwilligers die binnen de Kinderopvang De Groei en Bloei actief zijn, hebben een VOG (verklaring omtrent gedrag). Een VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten heeft gepleegd, die hem/haar ongeschikt maakt om binnen de opvang actief mee te doen. Medewerkers worden continue gescreend op het voldoen aan de voorwaarden voor het recht op een VOG.

Eigen materialen

Spenen, flessen, slaapzakken, rompertjes en extra kleding incl. sokjes/slofjes van de KDV groep die door ouders/verzorgers worden meegebracht, gaan in een bak waarop de naam en foto van het kind staat. Zodat het herkenbaar is voor de ouders/verzorgers, kinderen en medewerkers. Vieze kledinggoed wordt door ons opgeborgen en bij afhaal kind meegegeven aan de ouders/verzorgers. Desinfecteren van spenen en flessen gebeuren wekelijks door de ouders/verzorgers zelf.

Wilt u jassen en tassen voorzien van de naam van uw kind om verwarring te voorkomen? Dit is vooral voor bso kinderen belangrijk. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden van zoek geraakte spullen binnen de kinderopvang. Wel helpen wij met het zoeken in de groep en op de gang.